LED լամպեր

LED A60-11W-827-E27 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S182)

LED A60-11W-827-E27 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S182)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

700Դր. 900Դր.

LED A60-11W-840-E27 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S183)

LED A60-11W-840-E27 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S183)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

700Դր. 900Դր.

LED A60-11W-860-E27 ЭРА (սպիտակ) (ԿՈԴ S184)

LED A60-11W-860-E27 ЭРА (սպիտակ) (ԿՈԴ S184)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

700Դր. 900Դր.

LED A60-15W-827-E27 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S188)

LED A60-15W-827-E27 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S188)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 000Դր. 1 300Դր.

LED A60-15W-840-E27 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S189)

LED A60-15W-840-E27 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S189)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 000Դր. 1 300Դր.

LED A60-15W-860-E27 ЭРА (սպիտակ) (ԿՈԴ S190)

LED A60-15W-860-E27 ЭРА (սպիտակ) (ԿՈԴ S190)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 000Դր. 1 300Դր.

LED A65-19W-827-E27 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S210)

LED A65-19W-827-E27 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S210)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 300Դր. 1 800Դր.

LED A65-19W-840-E27 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S211)

LED A65-19W-840-E27 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S211)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 300Դր. 1 800Դր.

LED A65-19W-860-E27 ЭРА (սպիտակ) (ԿՈԴ S212)

LED A65-19W-860-E27 ЭРА (սպիտակ) (ԿՈԴ S212)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 300Դր. 1 800Դր.

LED A65-21W-827-E27 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S213)

LED A65-21W-827-E27 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S213)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 400Դր. 1 900Դր.

LED A65-21W-860-E27 ЭРА (սպիտակ) (ԿՈԴ S215)

LED A65-21W-860-E27 ЭРА (սպիտակ) (ԿՈԴ S215)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 400Դր. 1 900Դր.

LED A65-25W-827-E27 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S216)

LED A65-25W-827-E27 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S216)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 600Դր. 2 000Դր.

LED A65-25W-840-E27 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S217)

LED A65-25W-840-E27 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S217)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 600Դր. 2 000Դր.

LED A65-25W-860-E27 ЭРА (սպիտակ) (ԿՈԴ S218)

LED A65-25W-860-E27 ЭРА (սպիտակ) (ԿՈԴ S218)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 600Դր. 2 000Դր.

LED B35-11W-827-E14 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S132)

LED B35-11W-827-E14 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S132)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

1 200Դր. 1 700Դր.

LED B35-11W-840-E14 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S131)

LED B35-11W-840-E14 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S131)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

1 200Դր. 1 700Դր.

LED B35-11W-860-E14 ЭРА (սպիտակ) (ԿՈԴ S1010)

LED B35-11W-860-E14 ЭРА (սպիտակ) (ԿՈԴ S1010)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

1 200Դր. 1 700Դր.

LED B35-7W-827-E14 ЭРА  (դեղին) (ԿՈԴ S120)

LED B35-7W-827-E14 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S120)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

700Դր. 900Դր.

LED B35-7W-827-E27 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S122)

LED B35-7W-827-E27 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S122)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

700Դր. 900Դր.

LED B35-7W-840-E14 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S121)

LED B35-7W-840-E14 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S121)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

700Դր. 900Դր.

LED B35-7W-840-E27 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S123)

LED B35-7W-840-E27 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S123)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

700Դր. 900Դր.

LED B35-7W-860-E14 ЭРА (սպիտակ) (ԿՈԴ S136)

LED B35-7W-860-E14 ЭРА (սպիտակ) (ԿՈԴ S136)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

700Դր. 900Դր.

LED B35-9W-827-E14 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S124)

LED B35-9W-827-E14 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S124)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

950Դր. 1 100Դր.

LED B35-9W-840-E14 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S125)

LED B35-9W-840-E14 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S125)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

950Դր. 1 100Դր.

LED B35-9W-860-E14 ЭРА (սպիտակ) (ԿՈԴ S128)

LED B35-9W-860-E14 ЭРА (սպիտակ) (ԿՈԴ S128)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

950Դր. 1 100Դր.

LED BXS-11W-840-E14 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S147)

LED BXS-11W-840-E14 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S147)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

1 200Դր. 1 700Դր.

LED BXS-7W-840-E14 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S141)

LED BXS-7W-840-E14 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S141)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

800Դր. 1 000Դր.

LED MR16-10W-827-GU10 ЭРА (Դեղին) (ԿՈԴ S254)

LED MR16-10W-827-GU10 ЭРА (Դեղին) (ԿՈԴ S254)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) GU10 &n..

950Դր. 1 200Դր.

LED MR16-10W-827-GU5.3 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S252)

LED MR16-10W-827-GU5.3 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S252)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) GU5.3  ..

950Դր. 1 200Դր.

LED MR16-10W-840-GU10 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S255)

LED MR16-10W-840-GU10 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S255)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) GU10 &n..

950Դր. 1 200Դր.

LED MR16-10W-840-GU5.3 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S253)

LED MR16-10W-840-GU5.3 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S253)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) GU5.3  ..

950Դր. 1 200Դր.

LED MR16-6W-827-GU5.3 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S240)

LED MR16-6W-827-GU5.3 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S240)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) GU5.3  ..

600Դր. 800Դր.

LED MR16-6W-840-GU10 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S251)

LED MR16-6W-840-GU10 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S251)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) GU10 &n..

600Դր. 850Դր.

LED MR16-6W-840-GU5.3 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S241)

LED MR16-6W-840-GU5.3 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S241)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) GU5.3  ..

600Դր. 800Դր.

LED MR16-8W-827-GU5.3 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S242)

LED MR16-8W-827-GU5.3 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S242)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) GU5.3  ..

700Դր. 900Դր.

LED MR16-8W-840-GU5.3 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S243)

LED MR16-8W-840-GU5.3 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S243)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) GU5.3  ..

700Դր. 900Դր.

LED P45-11W-827-E14 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S172)

LED P45-11W-827-E14 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S172)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

1 200Դր. 1 500Դր.

LED P45-11W-840-E14 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S173)

LED P45-11W-840-E14 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S173)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

1 200Դր. 1 500Դր.

LED P45-11W-840-E27 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S175)

LED P45-11W-840-E27 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S175)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 200Դր. 1 500Դր.

LED P45-7W-827-E14 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S160)

LED P45-7W-827-E14 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S160)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

700Դր. 900Դր.

LED P45-7W-827-E27 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S162)

LED P45-7W-827-E27 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S162)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

700Դր. 900Դր.

LED P45-7W-840-E14 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S161)

LED P45-7W-840-E14 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S161)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

700Դր. 900Դր.

LED P45-7W-840-E27 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S163)

LED P45-7W-840-E27 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S163)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

700Դր. 900Դր.

LED R50-6W-827-E14 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S230)

LED R50-6W-827-E14 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S230)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

800Դր. 1 000Դր.

LED R50-6W-840-E14 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S231)

LED R50-6W-840-E14 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S231)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

800Դր. 1 000Դր.

LED R63-8W-827-E27 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S234)

LED R63-8W-827-E27 ЭРА (դեղին) (ԿՈԴ S234)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 200Դր. 1 400Դր.

LED R63-8W-840-E27 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S235)

LED R63-8W-840-E27 ЭРА (չեզոք) (ԿՈԴ S235)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 200Դր. 1 400Դր.

F-LED A60-11W-827-E27 ЭРА (դեղին) Մոդել s098

F-LED A60-11W-827-E27 ЭРА (դեղին) Մոդել s098

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 300Դր. 1 800Դր.

F-LED A60-11W-840-E27 ЭРА (չեզոք) Մոդել s099

F-LED A60-11W-840-E27 ЭРА (չեզոք) Մոդել s099

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 300Դր. 1 800Դր.

F-LED A60-13W-827-E27 ЭРА (դեղին) Մոդել s102

F-LED A60-13W-827-E27 ЭРА (դեղին) Մոդել s102

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 500Դր. 2 000Դր.

F-LED A60-13W-840-E27 ЭРА (չեզոք) Մոդել s103

F-LED A60-13W-840-E27 ЭРА (չեզոք) Մոդել s103

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 500Դր. 2 000Դր.

F-LED A60-9W-827-E27 ЭРА (դեղին) Մոդել s101

F-LED A60-9W-827-E27 ЭРА (դեղին) Մոդել s101

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 000Դր. 1 400Դր.

F-LED B35-7W-827-E14 gold ЭРА (դեղին) Մոդել s117

F-LED B35-7W-827-E14 gold ЭРА (դեղին) Մոդել s117

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

1 100Դր. 1 600Դր.

F-LED B35-7W-827-E14 ЭРА (դեղին) Մոդել s104

F-LED B35-7W-827-E14 ЭРА (դեղին) Մոդել s104

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

900Դր. 1 300Դր.

F-LED B35-7W-827-E14 ЭРА frozed  (դեղին) Մոդել s108

F-LED B35-7W-827-E14 ЭРА frozed (դեղին) Մոդել s108

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

1 000Դր. 1 400Դր.

F-LED B35-7W-840-E14 ЭРА (չեզոք) Մոդել s105

F-LED B35-7W-840-E14 ЭРА (չեզոք) Մոդել s105

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

900Դր. 1 300Դր.

F-LED BXS-7W-827-E14 gold ЭРА (դեղին) Մոդել s119

F-LED BXS-7W-827-E14 gold ЭРА (դեղին) Մոդել s119

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

1 100Դր. 1 600Դր.

F-LED BXS-7W-827-E14 ЭРА (դեղին) Մոդել s111

F-LED BXS-7W-827-E14 ЭРА (դեղին) Մոդել s111

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

1 000Դր. 1 400Դր.

F-LED BXS-7W-840-E14 ЭРА (չեզոք) Մոդել s112

F-LED BXS-7W-840-E14 ЭРА (չեզոք) Մոդել s112

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

1 000Դր. 1 400Դր.